Aktualności

Nasz Statut

 

STATUT

AUTOMOBILKLUBU

OSTROWSKIEGO

 

 

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

 

 

ZE ZMIANAMI NA 11.04.2008

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę AUTOMBILKLUB OSTROWSKI i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu ,,Klubem".

§2.

Klub jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze statutem i uchwałami władz Związku.

§3.

 

 1. klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa na terenie Unii Europejskiej.
 3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Ostrów Wielkopolski.
 4. Klub może na swym terenie powołać koła według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§4.

 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§5.

 

 1. Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
 2. Barwą Klubu jest kolor niebiesko-żółty.

 

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

 

§6.

Celem Klubu jest:

 1. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Organizowanie i popularyzacja masowego oraz wyczynowego sportu motorowego.
 4. Podnoszenie poziomu sportu motorowego.
 5. Organizowanie turystyki motorowej.

§7.

 

Cele powyższe Klub realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zawodów samochodowych i kartingowych.
 2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych.
 3. Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego.
 4. Propagowanie turystyki motorowej.
 5. Organizowanie i wprowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców.
 6. Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji i warsztatów dla członków.
 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
 9. Wykonywanieinnych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8.

 

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1)  zwyczajnych,

2)  honorowych

 1. wspierających.

§9.

 

1.   Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski interesujący się sportem

motorowym lub zagadnieniami motoryzacyjnymi. Członkiem klubu może być także obcokrajowiec.

2.   Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz klubu w

zakresie motoryzacji.

3.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu

i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską

§10.

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zarząd Klubu na podstawie pisemnych deklaracji.
 2. Godność członka honorowego klubu nadaje walne zebranie członków Klubu na wniosek zarządu.

§11.

 

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1)  czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu,

2)  zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

3)  korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub,

4)  korzystanie z urządzeń i sprzętu Klubu,

 1. reprezentowanie barw i noszenie odznaki Klubu,
 2. branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach, organizowanych przez Klub,
 3. bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez zarząd Klubu,

 

2.  Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i

biernego prawa wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu i

reprezentowania barw Klubu.

§12.

 

1.  Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

1)  brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień statutu,

regulaminów i uchwał władz Klubu,

2)  regularnie opłacać składki członkowskie,

 1. podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji,
 2. chronić własność Klubu jako wspólne dobro,
 3. dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu,
 4. krzewić kulturę motoryzacyjną.

 

2.  Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz

Klubu.

Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 1. Członkowi wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

§13.

 

1.  Członkostwo ustaje wskutek:

1)  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 1. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 2. wykluczenie z Klubu.

2.  Członek może być wykluczony na podstawie uchwały zarządu za działalność na szkodę

Klubu lub nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

§14

 

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. pochwała na piśmie,
 2. nagrodę rzeczową,
 3. dyplom,
 4. odznakę honorową klubu.

§15.

 

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu, zarząd Klubu może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka Klubu,
 5. wykluczenie.

 

 1. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do właściwego terenowego Zarządu Okręgowego Związku Motorowego.
 2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd główny Polskiego Związku Motorowego.

§16.

 

 1. W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat za zgodą ich prawnych opiekunów.
 2. Zasada udziału młodzieży w działalności Klubu określa regulamin ustalony przez zarząd Klubu.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna Klubu

§17

 

 1. Organizacja Klubu obejmuje:
 1. władze Klubu,

2)    koła.

 1. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy w miejscach zamieszkania oraz przy zarządzie Klubu.
 2. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 15 członków Klubu.

 

Rozdział V

 

Władze Klubu

 

§18.

 

 1. Władzami Klubu są:
  1. walne zebrania
  2. Zarząd
  3. komisja rewizyjna

 

 1. 2. Kadencja władz klubu trwa cztery lata.

 

 1. W okresie kadencji zarząd i komisja rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/4 ogólnej liczby członków pochodzących w wyboru.

 

 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały walnego zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

 

 

 

A. Walne zebrania Klubu

§19.

 

1.  Walne zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.  Walne zebranie winno odbyć się raz w roku.

3.  Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd Klubu w porozumieniu z

Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego, podając te dane do wiadomości

członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem walnego zebrania.

4.  Do kompetencji walnego zebrania członków Klubu należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłaszanych przez zarząd i komisję rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu na wniosek komisji rewizyjnej,

4)      wybór zarządu i komisji rewizyjnej Klubu oraz delegatów na okręgowy zjazd  delegatów Polskiego Związku Motorowego,

 1. uchwalanie zmian w statucie Klubu,
 2. nadawanie godności członka honorowego Klubu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

 

 1. podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych prze członków lub władze             Klubu.

§ 20

 

1. W walnych zebraniach członków Klubu udział biorą:

1) z głosem decydującym ? w zależności od struktury organizacyjnej Klubu członkowie zwyczajni i honorowi bądź ich delegaci wybrani zebraniach kół według zasad ustalonych przez zarząd Klubu.

 

2) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez zarząd.

§ 21

 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków Klubu zwoływane jest przez zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek komisji rewizyjnej,

3) na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Klubu,

4) na żądanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego.

2. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty

podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

B. Zarząd Klubu

 

§22

 

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między walnymi zebraniami Klubu.

2. Zarząd Klubu składa się z 3 - 5 osób wybranych przez walne zebranie Klubu.

3. Do zakresu działania zarządu Klubu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

3) zarządzanie majątkiem Klubu,

4) ustalanie wysokości składek członkowskich zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego

Polskiego Związku Motorowego,

5) koordynowanie i nadzorowanie działalności kół,

6) powoływanie, rozwiązywanie kół i zatwierdzanie ich regulaminów,

7) powoływanie, rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów,

8) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy, ramowych regulaminów

sportowych,

9) zwoływanie i przygotowywanie walnego zebrania członków Klubu oraz określanie

sposobu wyboru delegatów na okręgowy zjazd delegatów,

10) uzgadnianie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego

kandydatów na stanowiska urzędujących członków zarządu Klubu, oraz głównego

księgowego,

11) rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu.

4. Posiedzenia zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał.

§23

 

1. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezydium składające się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, od 1 do 2 wiceprezesów oraz skarbnika.

Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin uchwalony przez zarząd Klubu.

2. Prezydium kieruję działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami zarządu, w granicach ustalonych przez zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:

1) zwoływanie walnych zebrań członków Klubu,

2) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

3) uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

4) powoływanie komisji

Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

C. Komisja rewizyjna

 

§24

 

1. Komisja rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez walne zebrania Klubu i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego.

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,

3) składanie walnemu zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz

Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu

zarządowi Klubu.

§25

 

Szczegółowy tryb działalności komisji rewizyjnej określa regulamin ustalony przez komisję rewizyjną Klubu.

§26

 

Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.

 

Rozdział VI

 

Władze koła

 

§27

 

1. Władzami koła są:

1) walne zebranie członków koła

2) zarząd koła

2. Kadencja władz koła trwa 2 lata

3. Postanowienia §18 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio:

 

A. Walne zebranie członków koła

 

Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności koła
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu koła z jego działalności, wniosków zgłaszanych przez zarząd oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła,
 4. wybór zarządu koła
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez zarząd koła.

§28

 

1.W walnym zebraniu członków koła biorą udział z głosem decydującym ? członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym ? przedstawiciele członków wspierających oraz władz Klubu

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad walnego zebrania członków koła ustala zarząd koła w porozumieniu z zarządem Klubu podając to do wiadomości członków koła nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

B. Zarząd koła

 

§29

 

1. Zarząd koła jest najwyższą władzą koła w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków koła.

2. Zarząd koła składa się z 3-5 osób wybranych przez walne zebranie członków koła

3. Zarząd koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika

4. Do zakresu działania zarządu koła należy w szczególności:

1) Kierowanie działalnością koła i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) uchwalanie planów pracy koła

3) składanie sprawozdań z działalności koła

4) zwoływanie walnego zebrania członków koła

5) Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż

raz na miesiąc.

 

Rozdział VII

 

Majątek i fundusz Klubu

 

§30.

 

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
 2. dotacje,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. dochody z innej działalności na którą Klub otrzymał odrębne zezwolenie właściwych organów organizacji państwowej.

§31.

Dla ważności oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Klubu.

§32.

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego oraz władzy rejestracyjnej.

 

Rozdział VIII

 

Rozwiązanie Klubu.

 

§33.

 

1.  Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały walnego zebrania Klubu podjętej przy obecności, co

najmniej ? ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania Klubu, jego majątek przechodzi na rzecz Polskiego Związku

Motorowego .

 

URZĄD MIEJSKI

63-400 Ostrów Wielkopolski

Wydział Społeczno-Administracyjny

0631976

 

Na mocy decyzji Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 lipca 1985r Nr SA.II-6010/2/85 wydanej na podstawie art. 21 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R.P. Nr 94, poz. 808 wraz z późniejszymi zmianami) wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem 11 stowarzyszenie pn. ?AUTOMOBILKLUB  OSTROWSKI w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM?

 

Kierownik Wydziału

Mgr Zenon Dykcik

 

Ostrów Wielkopolski 1985.07.29